Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Публикувано на: сряда, 02 септември 2020
Валидно до: сряда, 16 септември 2020, 09:55

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ / ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ Х-575, КВ.51 ПО ПЛАНА НА КВ."САРАФОВО", ГР.БУРГАС, ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.589 ПО КК НА ГР.БУРГАС, УЛ."АНГЕЛ ДИМИТРОВ" № 20

 

Публикувано на : сряда,  02 септември 2020 год.

Валидно :  сряда, 16 септември 2020  год.                             

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

ДО

СТРОЙИНВЕСТ 2013 ЕООД

ПРЕДСТАВЛЯВАНО ОТ ЕВГЕНИ БЛАГОЕВ ТАНЧЕВ

КВ."САРАФОВО" УЛ." РОДОПИ" № 9

ГР.БУРГАС

 

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ДЯНКОВ

Ж.К."СЛАВЕЙКОВ" БЛ.1В, ВХ.1, ЕТ.3, АП.5

ГР.БУРГАС

 

ХРИСТО СТОЙЧЕВ ДИМОВ

Ж.К."ЛАЗУР" БЛ.63, ВХ.3, ЕТ.1, АП.1

ГР.БУРГАС

 

"РУ КАПИТАЛ" ЕООД

НИКОЛА РАДЕВ ДЖУНЕВ

КВ."САРАФОВО", УЛ." УЛ. РАДИ НИКОЛОВ" NO 29

ГР. БУРГАС

 

КИРИЛ ТАНЕВ ТАНЕВ

Ж.К."МЕДЕН РУДНИК" БЛ.285, ВХ.1, АП.6

ГР.БУРГАС

 

ВЕНЕЛИНА СТЕФАНОВА БУЛАНОВА

Ж.К."МЕДЕН РУДНИК" БЛ.91, ВХ.5, ЕТ.3, АП.101

ГР.БУРГАС

 

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ БУЛАНОВ

Ж.К."МЕДЕН РУДНИК" БЛ.91, ВХ.5, ЕТ.3, АП.101

ГР.БУРГАС

 

"МАКСИ СТРОЙ БС" ЕООД

ТОНЮ ГЕОРГИЕВ ПАТРИКОВ

Ж.К. ЛАЗУР, БЛ. 36, ВХ. 2, ЕТ. 5, АП. 1

ГР. БУРГАС                                                      

 

АНДРЕЙ КАРТЬОЖНИКОВ

СВЕТЛАНА КАРТЬОЖНИКОВА

ВАЛДЕМАР МАРЕК ГРИГЕЛ

ВАСИЛИСА АЛЕКСЕЕВНА КАРЬКОВА

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА БОГДАНОВА

ОЛЕНА СМИРНОВА

ПАВЛО ГОРОХОВ

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕТРУНИН

ИННА ВИЛХОВНА МИТИНА

АНДРЕЙ АНТОНЕНКО

 

Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ Х-575, кв.51 по плана на кв."Сарафово", гр.Бургас, поземлен имот с идентификатор 07079.820.589 по КК на гр.Бургас, с което се променя устройствената зона в Ц2, с показатели за застрояване в съответствие с действащ ОУП на гр.Бургас, функционалното отреждане се променя от "за КОО" в "за жилищно застрояване и КОО" в УПИ се предвижда нова застройка с височина до 15м., на нормативни отстояния от регулационни граници към съседни имоти, включително и през улица.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ "Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев" до Община Бургас в 14 дневен срок.

 

 

 

 Дирекция"ЦАУ Изгрев"  

 Главен експерт:  арх.Ив.Дафова

 

 

 

 

 

 

 

 


свали като pdf разглеждания: 367 последна промяна: 09:55:47, 02 септември 2020