Съобщение до Елена Михалева Михалева и Антония Щерева Няголова

Съобщение до Елена Михалева Михалева и Антония Щерева Няголова

Публикувано на: четвъртък, 03 септември 2020
Валидно до: четвъртък, 17 септември 2020, 17:00

ЕЛЕНА МИХАЛЕВА МИХАЛЕВА
Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ.47, ВХ.2, ЕТ.11
ГР. БУРГАС

АНТОНИЯ ЩЕРЕВА НЯГОЛОВА
Ж.К. СЛАВЕЙКОВ, БЛ.23, ВХ.7, ЕТ.4, АП.12
ГР. БУРГАС

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИХАЛЕВА,
УВАЖАЕМА Г-ЖО НЯГОЛОВА,

С настоящото на основание чл. 26, ал. 1 от административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило искане вх.№ 94-01-4138/04.02.2020г., от Стоян Георгиев Кондаков за изменение на регистъра към плана на новообразуваните имоти на с.о. "Каптажа", землище с. Изворище, одобрен със Заповед №РД-09-69/06.08.2010г. на Областния управител на Област Бургас, относно новообразуван поземлен имот №167.1082.
Постъпилото искане, е разгледано на заседание на Комисията по §4к, ал.12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, назначена със Заповед №1219/26.05.2020 г. на Кмета на Община Бургас, проведено на 05.06.2019., като решението на комисията е обективирано в Протокол №1/05.06.2020г., т.2 от дневния ред.
Към настоящия момент НПИ №167.1082 с площ 501 кв.м. в регистъра към плана е записан на н-ци на Михо Колев Михов /Стаматов/.
Заявителя се легитимира като собственик на НПИ №167.1082 с документ за собственост - нотариален акт №37, т.3, дело 479, вх.рег. №947 от 31.01.2020г. на СВ- гр. Бургас.
Комисията е взела решение за 500/501 кв.м. от НПИ №167.1082 да се отпишат н-ци на Михо Колев Михов /Стаматов/ и да се впишат Петър Георгиев Кондаков и Стоян Георгиев Кондаков, съгласно нотариален акт №37, т.3, дело 479, вх.рег. №947 от 31.01.2020г. на СВ- гр. Бургас, а останалия 1/501 кв.м. се записва на наследници на Михо Колев Михов /Стаматов/.
С преписката, образувана по цитираното по-горе искане за изменение в регистъра на ПНИ, може да се запознаете в Община Бургас ет. 4, стая 401 /всеки вторник 9:00 - 12:00 и 14:00-17:00 часа/.
В изпълнение на решението на комисията по §4к, ал. 12 от ПЗР към ЗСПЗЗ, в качеството Ви на заинтересована страна, в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, можете да се изразите становище по взетото решение.
В случай, че не възразите срещу решението на комисията ще бъде издадена Заповед на Кмета на Община Бургас на основание § 4к, ал.8, т.2 и ал.13, т.1 от ПЗР към ЗСПЗЗ.
При необходимост от допълнителна информация лица за контакти :
Теодора Тамахкярова - мл. експерт в отдел "Геодезия и техническа инфраструктура" тел: 056/907 289

 


свали като pdf разглеждания: 240 последна промяна: 14:26:34, 03 септември 2020