Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

Публикувано на: четвъртък, 03 септември 2020
Валидно до: четвъртък, 10 септември 2020, 17:00

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ I-28, ПИ с идентификатор 07079.2.2446 по КК на гр.Бургас, в с.о."Бизнес парк"1.

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1604/01.07.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 във връзка с чл.16 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-28, ПИ с идентификатор 07079.2.2446 по КК на гр.Бургас, в с.о."Бизнес парк"1.
Гл.специалист:.....................
                     /И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 253 последна промяна: 14:36:18, 03 септември 2020