Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права

Публикувано на: четвъртък, 03 септември 2020
Валидно до: четвъртък, 10 септември 2020, 17:00

До всички собственици и носители на ограничени
вещни права в УПИ II в кв.4А по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.199 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2172/28.08.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на основание чл.134, ал.1, т.2 и ал.2 т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.4А по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.601.199 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:.....................
                     /И.Петракиева/

 


свали като pdf разглеждания: 277 последна промяна: 14:38:04, 03 септември 2020