Съобщение до Божидара Василева за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Съобщение до Божидара Василева за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Публикувано на: петък, 07 август 2020
Валидно до: петък, 21 август 2020, 09:33

ОБЩИНА БУРГАС

ДО
БОЖИДАРА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
ГР.БУРГАС, КВ.ВЕТРЕН, УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"№25        

Уведомяваме, Ви че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-579, IV-579 и V-579 в кв.2 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.622, 07079.702.623 и 07079.702.624 по КК на гр.Бургас

Същият е изложен в сградата на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с него всеки ден от 8.30 до 12.30. тел. за връзка 056/907 286

На основание чл.128,ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят писмени възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

Гл. специалист:........................

      И.Петракиева


свали като pdf разглеждания: 117 последна промяна: 09:36:30, 08 септември 2020