Съобщение до Иван Статиров за подадено заявление относно новообразувани поземлени имоти, находящи се в с.о. „Брястите“, землище кв. Меден Рудник

Съобщение до Иван Статиров за подадено заявление относно новообразувани поземлени имоти, находящи се в с.о. „Брястите“, землище кв. Меден Рудник

Публикувано на: понеделник, 28 септември 2020
Валидно до: неделя, 11 октомври 2020, 14:43

ДО:    
ИВАН ГИНОВ СТАТИРОВ
Ж.К. БРАТЯ МИЛАДИНОВИ, БЛ. №92, ВХ. 3, ЕТ. 3, АП. 49
ГР. БУРГАС                                                                                            

 

УВАЖАЕМИ Г-Н СТАТИРОВ,

С настоящото, на основание чл. 26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс, Ви уведомяваме, че в Община Бургас е постъпило Заявление вх.№94-01-12598/1104.2019г. от Стамат Димитров Тамахкяров, наследник на Стамат Георгиев Тамахкяров, чрез пълномощника му адв. Иванка Синигерова, с искане за издаване на заповед по §4к, ал.7 от ЗСПЗЗ, върху новообразувани поземлени имоти, находящи се в с.о. "Брястите", землище кв. Меден Рудник, гр. Бургас.

В плана на новообразуваните имоти (ПНИ) на с.о."Брястите", землище кв. Меден Рудник, гр. Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-54/15.11.2016г. на Областен управител на Област Бургас, на името на Стамат Георгиев Тамахкяров е записан и предвиден за възстановяване новообразуван поземлен имот №117.691.

От служебно събраните доказателства се установи, че върху новообразуван поземлен имот №117.691 с площ 1612 кв.м. попада върху част от ползвателски имот №153 по предходен кадастрален план на м."Брястите", с. Меден Рудник, за който имаме информация, че е записан на името на Иван Георгиев Иванов и Минка Гинова Иванова с документ за собственост - нотариален акт №59/93г.

В качеството Ви на ползватели/собственици на ПИ №153 по предходен кадастрален план на м."Брястите", с. Меден Рудник, можете да изразите вашето становище по отправеното искане като представите бележки, възражения и доказателства за придобито право на ползване, респективно, придобито право на собственост върху този имот по реда на §4 "а" и/или "б" от ПЗР на ЗСПЗЗ.

В тази връзка, в качеството си на заинтересована страна по образуваното административно производство в 14-дневен срок от получаване на настоящото съобщение следва да представите в Община Бургас  ет. 4 стая 401 /всеки вторник от 9-12 и 14-17ч./притежаваните от Вас документи за процесния имот.

При условие, че не сте придобили право на собственост върху имота и имате валидно учредено право на ползване, следва да отправите искане до Община Бургас за оценка на направените от вас подобрения в имота, след заплащане на такса за възлагане на оценка съгласно тарифата, приета от Общински съвет гр. Бургас на проведено заседание на 20.12.2008 г. /Протокол № 16/20.12.2008г./.

При непредставяне на доказателства за право на собственост върху ПИ №153 по предходен кадастрален план на м."Брястите", с. Меден Рудник, то НПИ №117.691 по ПНИ на с.о. Брястите, землище кв. Меден Рудник, гр. Бургас, Община Бургас, ще бъде възстановен на наследници на Стамат Георгиев Тамахкяров по реда на §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ.

            При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:

            Инж. Калина Георгиева - старши експерт в отдел "ГТИ"

            тел: 056/907 289


свали като pdf разглеждания: 302 последна промяна: 14:44:55, 28 септември 2020