Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на ул. „Пиротска" №28

Съобщение до всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на ул. „Пиротска" №28

Публикувано на: понеделник, 28 септември 2020
Валидно до: неделя, 11 октомври 2020, 14:51

До всички собственици и носители на ограничени вещни права в имота на ул. "Пиротска" №28.

Уведомяваме Ви, че на основание чл.149 ал.1, във връзка ал.2, т. 3 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-59/10.09.2020г. за обект : "ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА "ОФИС 1 В "ЗЪБОЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ" В ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ XI - 940, КВ. 136 ПО ПЛАНА НА ГР. БУРГАС."
находящ се: ПИ с идентификатор 07079.608.73 по КК на гр. Бургас, УПИ XI - 940, кв.136 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас с административен адрес ул. "Пиротска" №28.

На основание чл.215 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред Административен съд - Бургас, чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.


АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ
ГЛ.ЕКСПЕРТ "УПА"

ИЗГОТВИЛ: С.Ангелова
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ "УПА"


свали като pdf разглеждания: 339 последна промяна: 14:52:39, 28 септември 2020