В ДВ са обнародвани следните съобщения

В ДВ са обнародвани следните съобщения

Публикувано на: вторник, 06 октомври 2020
Валидно до: понеделник, 19 октомври 2020, 13:58

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

В Държавен вестник бр.85 от 02.10.2020г. са обнародвани:

 

-Съобщение на основание чл. 128, ал.1 от ЗУТ до заинтересуваните собственици по смисъла на чл.131 от ЗУТ, че е изработен ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.2141, 07079.3.2142, 07079.3.1544, 07079.3.1905,  07079.3.1907, 07079.3.1908, 07079.3.1909, 07079.3.1910, 07079.3.1556, 07079.3.1558, 07079.3.1559, 07079.3.1560, 07079.3.2075, 07079.602.442, 07079.602.445, 07079.602.446, 07079.602.447, 07079.602.448, 07079.602.449, 07079.602.450, 07079.602.591, 07079.602.588, 07079.602.589, 07079.602.590, 07079.602.452, 07079.602.453, 07079.602.454, 07079.602.455, 07079.602.456, 07079.602.724, 07079.3.1719 по КК на гр. Бургас в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-9, II-10 и УПИ III-6,7 в бивш масив 139, УПИ I-14 и УПИ V-20 в бивш масив 147 по недействаща КВС, в устройствена зона 12/Смф, в предвиденото разширение на строителните граници на населеното място по ОУП на гр. Бургас.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването на съобщението в "Държавен вестник". 

 

 

- Съобщение на основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.16 и чл. 16а от ЗУТ, че с Решение №12-16/ 28.07.2020г. на Общински съвет Бургас са одобрени:

1. ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.8.378 по КК на гр. Бургас, с който за имота се обособява нов УПИ I, отреден за ПИ с проектен идентификатор 0779.8.942 по КК на гр. Бургас, с функционално отреждане "за приют за кучета", с предвидено ново застрояване, съобразено с преминаващата през имота въздушна линия ВЛ20кV, посочено с ограничителни линии на застрояване, на нормативни отстояния от регулационни граници, с установяване на показатели за застрояване за устройствена зона 5/Смф1, съгласно действащ ОУП, както следва: Височина до 10 м (до 3 ет.); Плътност до 80%; Кинт до 2.5 и Озеленяване минимум 20%, включително и задължително паркиране в границите на УПИ, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото решение.

2. ПУП - ПУР за трасе на нова обслужваща улица, в обвръзка със съществуваща обслужваща улица от о.т. 5 до о.т. 1 и със съществуваща улица на в. с. "Върли бряг" за осигуряване на транспортен достъп и възможност за провеждане на трасета на техническата инфраструктура за захранване на УПИ, в границите на устройствена зона 5/Смф1 в предвиденото разширение на населеното място до второкласен път Бургас - Средец - II - 79, съгласно приложения проект, който е неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.


свали като pdf разглеждания: 305 последна промяна: 14:00:12, 06 октомври 2020