Съобщение за вътрешно преустройство на кабинет за нетрадиционна медицина в ж.к. "Лазур"

Съобщение за вътрешно преустройство на кабинет за нетрадиционна медицина в ж.к. "Лазур"

Публикувано на: четвъртък, 08 октомври 2020
Валидно до: четвъртък, 22 октомври 2020, 12:46

Съобщение за одобрен проект и издадено Разрешение за строеж  №34-"З"/ 04.08.2020 г. за обект: "Вътрешно преустройство на кабинет за нетрадиционна медицина с идентификатор 07079.607.33.1.50, ж.к. "Лазур", гр. Бургас в амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ", находящ се в УПИ V, кв.19 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.262 по КККР на гр. Бургас. 

 

ДО

Нешко Василев Гугушев, Ганка Петрова Стойчева, Даниела Тенева Попова, Явор Ванев Иванов, Филип Стоянов Филипов, Славея Стоянова Филипова в качеството на заинтересовани собственици в сграда с идентификатор 07079.607.33.1 по КККР на гр. Бургас

 

Изх. №94-01-9943/6/ 08.10.2020 г.

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е одобрен проект и издадено Разрешение за строеж  №34-"З"/ 04.08.2020 год. за обект: "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА КАБИНЕТ ЗА НЕТРАДИЦИОННА МЕДИЦИНА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.33.1.50, Ж.К "ЛАЗУР", ГР.БУРГАС В АМБУЛАТОРИЯ ЗА ГРУПОВА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ", находящ се в УПИ V, кв.19 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.607.262 по КККР на гр. Бургас.

Същите са изложени в Дирекция "ЦАУ Зора", ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" №67, ет.2, стая 217, всеки ден от 08.30 ч. до 12.30 ч.

На основание чл.149 и чл.215 от ЗУТ, настоящото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред Административен съд гр. Бургас, чрез Община Бургас в 14 - дневен срок от датата на получаване на настоящото уведомление.


свали като pdf разглеждания: 189 последна промяна: 12:49:18, 08 октомври 2020