СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАЙЛО АСЕНОВ ФАНЕВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ИВАЙЛО АСЕНОВ ФАНЕВ

Публикувано на: петък, 09 октомври 2020
Валидно до: четвъртък, 22 октомври 2020, 17:15

ДО
ИВАЙЛО АСЕНОВ ФАНЕВ
Ж.к."Красно село"бл.208,вх."Ж",ет.11,ап.29
Гр.София
/За ПИ с ид.07079.3.1303/


Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-1967 и УПИ XI-1968 , ПИ с идентификатори 07079.3.1967 и 07079.3.1968 по КК на гр.Бургас, находящи се в предвиденото с ОУП разширение на населеното място , с което от УПИ VI-1967 и УПИ XI-1968 се обособяват три нови самостоятелни УПИ, отредени за ПИ с идентификатори по КК на гр.Бургас, с функционално отреждане на новообразуваните УПИ "За складова търговска база", с предвиждане в тях на ново свързано застрояване по общите им дворищно - регулационни граници , извън свързаното застрояване към съседни УПИ и от улична регулация , в устройствена зона "12 /Смф", съгласно действащ ОУП на гр.Бургас, със стойности на градоустройствените показатели, както следва: Височина 7 ет./21м/, Плътност на застрояване 60%, Кинт до 4,0, Озеленяване мин.20% и задължително паркиране в границите на УПИ.
Транспортното обслужване на новообразуваните УПИ ще се осъществява от улица с о.т.4 до о.т.6, съгласно влязъл в сила с Решение №28-10/27.06.2017г.на Общински съвет Бургас ПУП-ПУР.
Съгласно изискванията на чл.113 от ЗУТ е изготвен и РУП за конкретизиране на височините, размерите на застройките и отстоянията в тях до регулационните граници, при спазване на нормативните изисквания.
Проектът е изложен с стая № 29 на II-ри етаж в Дирекция "ЦАУ Освобождение", ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с него всеки работен ден от 8,30 до 12,30 ч.
На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересуваните могат за направят писмени възражения и искания по проекта чрез Д"ЦАУ Освобождение" , Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.


МИЛЕНА АНДРЕЕВА
Гл. специалист в Дирекция "Устройство на територията"
Община Бургас

 


свали като pdf разглеждания: 200 последна промяна: 09:35:08, 09 октомври 2020