Съобщение до Наско Димов Недялков

Съобщение до Наско Димов Недялков

Публикувано на: петък, 09 октомври 2020
Валидно до: петък, 23 октомври 2020, 12:35

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

ДО

НАСКО ДИМОВ НЕДЯЛКОВ 

Ж.К. "СЛАВЕЙКОВ", БЛ.16, ВХ.8, ЕТ.3, АП.9

ГР. БУРГАС

 

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2224/03.09.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на ПИ с идентификатор 07079.1.1325  по КККР на гр. Бургас (бивш имот №018122 по недействаща КВС), УПИ IV-1325, кв.25 и УПИ VI-1325, кв.28, землище Сарафово, местност "Ъгъла" (бивша "Кюшето").

            Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                                         08.10.2020г.

 

 


свали като pdf разглеждания: 203 последна промяна: 12:36:12, 09 октомври 2020