Съобщение за издадени заповеди с разрешения за изработване на ПУП-ПРЗ по плана на в.з."Росенец", на ЦГЧ, землище на ж.р."Меден Рудник"

Съобщение за издадени заповеди с разрешения за изработване на ПУП-ПРЗ по плана на в.з."Росенец", на ЦГЧ, землище на ж.р."Меден Рудник"

Публикувано на: понеделник, 12 октомври 2020
Валидно до: неделя, 25 октомври 2020, 14:14

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

 

- Със Заповед №2511/25.09.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-27 и ХIV-27 в кв.2 по плана на в.з."Росенец", ПИ с идентификатори 07079.832.27 и 07079.832.193 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №2513/25.09.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VII-1602, VIII-1595 и ХIII-603 в кв.94 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.609.86, 07079.609.85 и 07079.609.89 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №2515/25.09.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-957 в кв.128 по плана на ЦГЧ, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.612.146 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №2519/25.09.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.662.9519 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №2563/29.09.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и чл.81, ал.4 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I-15, ПИ с идентификатор 07079.9.198 по КК на гр.Бургас /в бивш масив 80, бивша местност "Райчева къшла", землище ка ж.р."Меден Рудник"/.


свали като pdf разглеждания: 371 последна промяна: 14:19:07, 12 октомври 2020