Съобщение до заинтересованите лица собственици и ползватели на съществуваща сграда - недвижима културна ценност (НКЦ) „Жилищно-търговска сграда, б. на Теодосиу Трендафилос“, ул. „Славянска” № 43

Съобщение до заинтересованите лица собственици и ползватели на съществуваща сграда - недвижима културна ценност (НКЦ) „Жилищно-търговска сграда, б. на Теодосиу Трендафилос“, ул. „Славянска” № 43

Публикувано на: вторник, 13 октомври 2020
Валидно до: понеделник, 19 октомври 2020, 11:29

До: Заинтересованите лица собственици и ползватели на съществуваща сграда - недвижима културна ценност (НКЦ)  "Жилищно-търговска сграда, б. на Теодосиу Трендафилос", ул. "Славянска" № 43 в УПИ Х-1787, кв. 58, по плана на ЦГЧ гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.611.175 по КККР на гр. Бургас.

Административна преписка № 94-01-33309/2020 г. на Община Бургас.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

 На основание чл. 18а, ал. 10 във връзка с чл. 26, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс (АПК), съобщаваме, че със Заповед № 2668/09.10.2020 г. на кметa на Община Бургас, на основание чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство (ЗКН), е назначена комисия със задача да извърши огледи на място и по документи, въз основа на което с констативни протоколи да установи състоянието, както вида и обема на необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни работи за три броя сгради - недвижими културни ценности находящи се на територията на Централна градска част - Бургас, включително и на съществуваща сграда-недвижима културна ценност (НКЦ) "Жилищно-търговска сграда, б. на Теодосиу Трендафилос", ул. "Славянска" № 43, /стар идентификатор пл. № 6452, кв. 51/ в УПИ Х-1787, кв. 58, по плана на ЦГЧ гр. Бургас, идентичен с ПИ с идентификатор 07079.611.175 по КККР на гр. Бургас.

На основание чл. 26, ал. 1 от АПК уведомяваме собствениците, че е започнато административно производство по чл. 73, ал. 2 от ЗКН, за установяване с констативен протокол състоянието, както вида и обема на необходимите укрепителни, консервационни, реставрационни и ремонтни работи, на горецитираната НКЦ. 

Огледът на горецитираната сграда - НКЦ е предвиден за 20.10.2020 г. (вторник) - 10 ч. Необходимо е да бъде осигурен свободен достъп в имота.        

Заповед № 2668/09.10.2020 г. на кметa на Община Бургас е оставена в стая № 5 находяща се в сградата на Дирекция "Център за административни услуги Приморие", Община Бургас (ул. "Александровска" №83) и може да бъде получена лично от собствениците и ползватели на имота в срок до  19.10.2020 г. от 8:30 ч. до 12:30 ч.

Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

 

ИНЖ. АНЕЛИЯ СТЕФАНОВА ГЕОРГИЕВА
Главен експерт КСВЕ, отдел "Контрол на строителството и въвеждане в експлоатация"
Община Бургас


свали като pdf разглеждания: 206 последна промяна: 11:32:04, 13 октомври 2020