СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТРИ ЧИПЛИЕВ

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТРИ ЧИПЛИЕВ

Публикувано на: четвъртък, 15 октомври 2020
Валидно до: четвъртък, 29 октомври 2020, 16:34

СЪОБЩЕНИЕ ДО ДИМИТРИ ЧИПЛИЕВ СОБСТВЕНИК НА ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.20.262 И ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.20.263 ПО КК НА ГР. БУРГАС , УПИ II - 1203 И УПИ  III-1204, КВ.17 ПО ПЛАНА НА М."ЪГЪЛА", КВ."САРАФОВО", ГР.БУРГАС ЗА ИЗГОТВЕНО ИЗМЕНЕНИЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН - ПЛАН ЗА РЕГУЛАЦИЯ И ЗАСТРОЯВАНЕ /ПУП-ПРЗ/ ЗА УПИ I -1199 В КВ.17 ПО ПЛАНА НА М."ЪГЪЛА", /БИВША МЕСТНОСТ "КЮШЕТО"/, ГР.БУРГАС, ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.20.259 ПО КК НА ГР.БУРГАС.  

 

Публикувано на : четвъртък 15 октомври 2020 год.

Валидно :  четвъртък 29 октомври 2020 год.

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ "ЦАУ ИЗГРЕВ"

 

ДО

ДИМИТРИ ЧИПЛИЕВ

 

Уведомяваме Ви, че съгласно гр.д.№ 8264/2017год. към Районен съд - Бургас е изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ I -1199 в кв.17 по плана на м."Ъгъла", /бивша местност "Кюшето"/, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.20.259 по КК на гр.Бургас, като проекта за изменение на ПРЗ, в съответствие с вариант 2 от експертиза на вещото лице, УПИ да се раздели на два нови УПИ при условията на чл.19, ал.1 от ЗУТ с равни площи, отредени за нови ПИ с проектни идентификатори по КК, с функционално отреждане "за курортни дейности"

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ "Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/ 86 3239.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев" до Община Бургас в 14 дневен срок.

 

 

                                                                           Дирекция"ЦАУ Изгрев"  

                                                                           гл.експерт...........................................

                                                                                                          / арх.Ив. Дафова/

 

 


свали като pdf разглеждания: 218 последна промяна: 16:35:48, 15 октомври 2020