Съобщение от Община Бургас за обнародвани решения в ДВ

Съобщение от Община Бургас за обнародвани решения в ДВ

Публикувано на: петък, 06 ноември 2020
Валидно до: петък, 06 ноември 2020, 15:46

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

 

В Държавен вестник бр.95 от 06.11.2020г. е обнародвано:

 

-Съобщение на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ, че с Решение №13-38/29.09.2020г. на Общински съвет Бургас е одобрен Подробен устройствен план - Парцеларен план /ПУП-ПП/ за осигуряване на трасе на велосипедна алея от местност "Пода", преминаваща през ПИ с идентификатори 07079.10.159 и 07079.10.252 по КК на гр. Бургас - землище кв. Крайморие до УПИ III "За озеленяване и техническа инфраструктура", кв.35 / ПИ с идентификатор 07079.30.804 по КК на гр. Бургас / по ПУП - ПРЗ на кв. Крайморие, гр. Бургас, одобрен с Решение № 32 / 13.04.2009г. на Общински съвет - гр. Бургас, с приложени таблици на засегнатите имоти, трасировъчни чертежи и координатни регистри, съгласно черните, сини, червени и зелени линии и надписи върху плановете, които са неразделна част от настоящото решение.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ чрез Общински съвет Бургас пред Административен съд - гр. Бургас в 30-дневен срок от обнародването му.

 

 


свали като pdf разглеждания: 395 последна промяна: 15:47:57, 06 ноември 2020