Съобщение до заинтересовани собственици за обнародвано съобщение в ДВ относно приети ПП и ПНИ, ведно със спицъци и регистри към тях за м."XI-та шахта", землище кв.Горно Езерово

Съобщение до заинтересовани собственици за обнародвано съобщение в ДВ относно приети ПП и ПНИ, ведно със спицъци и регистри към тях за м."XI-та шахта", землище кв.Горно Езерово

Публикувано на: вторник, 10 ноември 2020
Валидно до: четвъртък, 10 декември 2020, 11:09

С Ъ О Б Щ Е Н И Е 

На основание чл.28б, ал.4 от ППЗСПЗЗ, Община Бургас съобщава на заинтересованите собственици, че в Държавен вестник бр.96 от 10.11.2020г. е обнародвано съобщение относно приети с протокол на комисията по чл.28б, ал.2 ППЗСПЗЗ от 15.07.2020г. помощен план (ПП) и план на новообразуваните имоти (ПНИ), ведно със списъци и регистри към тях за м."XI-та шахта", землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас. С изготвените планове може да се запознаете в ЦАУ "Възраждане". На основание чл.28б, ал.5 ППЗСПЗЗ заинтересованите лица могат да направят писмени искания и възражение по плановете и придружаващата ги документация до Кмета на Община Бургас в едномесечен срок от обнародването на обявлението.

 


Файлове и ресурси


свали като pdf разглеждания: 310 последна промяна: 11:13:41, 10 ноември 2020