Съобщение за издадени заповеди с разрешения за изработване на ПУП-ПРЗ

Съобщение за издадени заповеди с разрешения за изработване на ПУП-ПРЗ

Публикувано на: вторник, 10 ноември 2020
Валидно до: четвъртък, 10 декември 2020, 13:36

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава

- Със Заповед №2780/16.10.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124a, ал.2 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.945 и 07079.3.946 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 12/Смф, съгласано действащ ОУП на гр.Бургас.

- Със Заповед №2956/04.11.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ LI-49, ПИ с идентификатор 07079.13.2190 по КК на на гр.Бургас, /бивш масив 41, бивша местност "Лозята"/.

- Със Заповед №2993/09.11.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ II-659 в кв.19 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.659 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №2994/09.11.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ II и III в кв.34 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.381 и 07079.820.382 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №2995/09.11.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.2712 и 07079.2.2713 по КК на гр.Бургас в кв.23 съгласно действащ ПУП-ПУР на предвиденото разширение на населеното място в устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас.

- Със Заповед №2996/09.11.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХI-222 в кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.594 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №2998/09.11.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-211 в кв.51 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.406 по КК на гр.Бургас.

 - Със Заповед №3001/09.11.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2035 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №3002/09.11.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII в кв.56, по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.155 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №3003/09.11.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-199 в кв.21 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.63 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №3004/09.11.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III в кв.19, по плана на зона "Б", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.675 по КК на гр.Бургас.

- Със Заповед №3005/09.11.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-1,38 в кв.6, по плана на с.Димчево, Община Бургас, ПИ с идентификатор 21141.501.351 по КК на с.Димчево.

- Със Заповед №3006/09.11.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-671 и УПИ V-671 в кв.49 по плана на гр.Българово, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07332.501.671 и 07332.501.1238 по КК на гр.Българово.

- Със Заповед №3007/09.11.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.124а, ал.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2066 по КК на гр.Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-2726 в кв.15, ПИ с идентификатор 07079.2.2726 по КК на гр.Бургас, съгласно ПУП-ПУР на предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас.


свали като pdf разглеждания: 374 последна промяна: 13:39:04, 10 ноември 2020