Съобщение за всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатори

Съобщение за всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатори

Публикувано на: вторник, 10 ноември 2020
Валидно до: четвъртък, 10 декември 2020, 13:39

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатори 07079.3.945 и 07079.3.946 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2780/16.10.2020г. на основание чл.124a, ал.2 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.3.945 и 07079.3.946 по КК на гр.Бургас, в устройствена зона 12/Смф, съгласано действащ ОУП на гр.Бургас.    

                                                                                                                                                                        Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ LI-49, ПИ с идентификатор 07079.13.2190 по КК на на гр.Бургас, /бивш масив 41, бивша местност "Лозята"/

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2956/04.11.2020г. на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ LI-49, ПИ с идентификатор 07079.13.2190 по КК на на гр.Бургас, /бивш масив 41, бивша местност "Лозята"/.

                                                                                                                                                                             Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ II-659 в кв.19 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.659 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2993/09.11.2020г. на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПЗ за УПИ II-659 в кв.19 по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.501.659 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ II и III в кв.34 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.381 и 07079.820.382 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2994/09.11.2020г. на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на  ПУП-ПРЗ за УПИ II и III в кв.34 по плана на кв.Сарафово, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.820.381 и 07079.820.382 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатори 07079.2.2712 и 07079.2.2713 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2995/09.11.2020г. на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.2.2712 и 07079.2.2713 по КК на гр.Бургас в кв.23 съгласно действащ ПУП-ПУР на предвиденото разширение на населеното място в устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас.

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХХХI-222 в кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.594 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2996/09.11.2020г. на основание чл.134, ал.2, т.2 и т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХХI-222 в кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.594 по КК на гр.Бургас.                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/ 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХIII-211 в кв.51 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.406 по КК на гр.Бургас

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2998/09.11.2020г. на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХIII-211 в кв.51 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.406 по КК на гр.Бургас.       

 Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/ 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.2.2035 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3001/09.11.2020г. на основание чл.124а, ал.2 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2035 по КК на гр.Бургас

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ VIII в кв.56, по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.155 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3002/09.11.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас:

На основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII в кв.56, по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.605.155 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/ 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ VI-199 в кв.21 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.63 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3003/09.11.2020г. на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VI-199 в кв.21 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.63 по КК на гр.Бургас.

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/ 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ III в кв.19, по плана на зона "Б", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.675 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3004/09.11.2020г. на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III в кв.19, по плана на зона "Б", ж.р."Меден Рудник", гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.653.675 по КК на гр.Бургас.                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХХI-1,38 в кв.6, по плана на с.Димчево, Община Бургас, ПИ с идентификатор 21141.501.351 по КК на с.Димчево

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3005/09.11.2020г. на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХХI-1,38 в кв.6, по плана на с.Димчево, Община Бургас, ПИ с идентификатор 21141.501.351 по КК на с.Димчево.

                                                                                                                                                                        Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/ 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ IV-671 и УПИ V-671 в кв.49 по плана на гр.Българово, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07332.501.671 и 07332.501.1238 по КК на гр.Българово

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3006/09.11.2020г. на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-671 и УПИ V-671 в кв.49 по плана на гр.Българово, Община Бургас, ПИ с идентификатор 07332.501.671 и 07332.501.1238 по КК на гр.Българово.

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/ 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.2.2066 по КК на гр.Бургас и УПИ XIV-2726, ПИ с идентификатор 07079.2.2726 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №3007/09.11.2020г. на основание чл.124а, ал.2 и чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ, заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.2.2066 по КК на гр.Бургас и изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ XIV-2726 в кв.15, ПИ с идентификатор 07079.2.2726 по КК на гр.Бургас, съгласно ПУП-ПУР на предвиденото разширение на населеното място, в устройствена зона 13/Смф, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас.

Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/


свали като pdf разглеждания: 392 последна промяна: 13:42:13, 10 ноември 2020