СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПИ ИДЕНТИФИКАТОР 07079.30.272 ПО КК НА ГР. БУРГАС ПО ПЛАНА НА КВ. „КРАЙМОРИЕ“, ГР. БУРГАС

СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА В ПИ ИДЕНТИФИКАТОР 07079.30.272 ПО КК НА ГР. БУРГАС ПО ПЛАНА НА КВ. „КРАЙМОРИЕ“, ГР. БУРГАС

Публикувано на: вторник, 10 ноември 2020
Валидно до: понеделник, 23 ноември 2020, 16:36

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №2179/28.08.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-272 в кв. 45 по плана на кв. "Крайморие", гр. Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.272 по КК на гр. Бургас по плана на
кв. "Крайморие", гр. Бургас

Същият е изложен в стая №3 на Дирекция "ЦАУ Приморие" всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

Настоящите заповеди подлежат на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ пред Административен съд - гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Дирекция "ЦАУ Приморие" Община Бургас.

Жалбата следва да се направи в два екземпляра.

телефон за връзка: 056/843-512


АРХ.ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ 
ГЛ.ЕКСПЕРТ "УПА"

ИЗГОТВИЛ: СЛ.КОСТАДИНОВА
ГЛ.СПЕЦИАЛИСТ

 


свали като pdf разглеждания: 339 последна промяна: 16:38:30, 10 ноември 2020