Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на ПЗ "ЮГ-ЗАПАД" за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Съобщение до всички заинтересовани собственици по плана на ПЗ "ЮГ-ЗАПАД" за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ

Публикувано на: петък, 13 ноември 2020
Валидно до: четвъртък, 26 ноември 2020, 10:42

Уведомяваме Ви, че за УПИ ХVІІ-753 кв.4а  по плана на ПЗ "Юг-запад", гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.663.753 по КК на гр. Бургас   е изготвен проект за  изменение  на ПУП-ПРЗ.

Същият е изложен в ст. 4 на "ЦАУ Възраждане", всеки ден от 08.30 до 12.30 часа.

На основание чл.128 ,ал. З и ал. 5 ЗУТ заинтересованите могат да   направят писмени   възражения и   искания по проекта , чрез  Дирекция  "ЦАУ Възраждане" до Община Бургас  в 14 дневен срок от връчването    на  настоящото съобщение.                                                    

Мариана Танева
Главен специалист
Тел: 056/85-23-45


свали като pdf разглеждания: 326 последна промяна: 10:44:54, 13 ноември 2020