Съобщение до заинтересованите лица за обнародвана заповед на Областен управител с която се одобрява план на ПНИ и регистър към него за местност "Шилото"

Съобщение до заинтересованите лица за обнародвана заповед на Областен управител с която се одобрява план на ПНИ и регистър към него за местност "Шилото"

Публикувано на: петък, 13 ноември 2020
Валидно до: петък, 27 ноември 2020, 16:19

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Община Бургас съобщава на заинтересованите лица, че в "Държавен вестник" бр.97 от 13.11.2020г. е обнародвана Заповед № РД-09-142/30.10.2020г. на Областен управител на Област Бургас, с която на основание §4к, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ, чл.28б, ал.8 от ППЗСПЗЗ и протокол от 12.02.2020г. на комисията по чл.28б, ал.2 от ППЗСПЗЗ, е одобрен план на новообразуваните имоти (ПНИ) и регистър към него за местност "Шилото", землище кв. Горно Езерово, гр. Бургас. С одобрения планове може да се запознаете в ЦАУ "Възраждане".

Жалби срещу одобрения ПНИ могат да се подават от заинтересованите лица чрез областния управител пред Районен съд - Бургас, в 14 - дневен срок от обнародването на заповедта в "Държавен вестник".


свали като pdf разглеждания: 385 последна промяна: 16:21:31, 13 ноември 2020