Съобщение до Константин Лау и фирма "Технокорект" ООД

Съобщение до Константин Лау и фирма "Технокорект" ООД

Публикувано на: понеделник, 16 ноември 2020
Валидно до: понеделник, 30 ноември 2020, 15:16

ДО

КОНСТАНТИН ЛАУ

Ж.К. "ЗОРНИЦА" БЛ. 72, ЕТ. 4, АП. 3

ГР. БУРГАС

 

"ТЕХНОКОРЕКТ" ЕООД

ПЕТКО ТОМОВ ПЕНЧЕВ

Ж.К. "ЛАЗУР" БЛ. 50, ВХ. А

ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване /ПУП-ПРЗ/ за УПИ IX- 2759 в кв. 29 по плана на предвиденото разширение на населеното място в устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас, представляващ ПИ с идентификатор 07079.2.2759 по КК на гр.Бургас,  с което се променя функционалното предназначение на УПИ от "за шоурум офиси, кафе, склад за промишлени стоки и ЗОХ" в "за смесена сграда", без промяна в начина и характера на застрояване, както и на действащите градоустройствени показатели за УПИ, съгласно действащ ПУП-ПРЗ и ОУП на гр. Бургас.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ "Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев" до Община Бургас в 14 дневен срок.


свали като pdf разглеждания: 391 последна промяна: 15:18:42, 16 ноември 2020