Съобщение до животновъдите, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Бургас, относно отдаване под наем на общински имоти - пасища и мери

Съобщение до животновъдите, отглеждащи пасищни животни на територията на Община Бургас, относно отдаване под наем на общински имоти - пасища и мери

Публикувано на: вторник, 09 февруари 2010
Валидно до: понеделник, 01 март 2010, 14:06

Започва приемане на заявления за отдаване под наем на общински пасища и мери за 2010г. на животновъди, отглеждащи пасищни животни на територията на  Община Бургас

         В заявлението всеки животновъд, желаещ да наеме общински пасища и мери, следва да посочи землище и № на имота, площта на целия имот или частта от него, която  желае да ползва; срока, за който желае да бъде сключен договора за отдаване под наем /от 1 до 5 години, а за имотите по чл. 19 от ЗСПЗЗ- не повече от 3 години/.

         Към заявлението е необходимо да се приложи актуално удостоверение от ветеринарния лекар, отговарящ за съответното населено място, съдържащ списък с регистрираните пасищни животни по вид, възрастова група, брой и съответните номера на ушните марки, както и удостоверение за липса на задължения на заявителя по чл. 87, ал. 6 от ДОПК, издадено от ТД на НАП- Бургас.

Относно задължения към общински бюджет, ще бъде извършена служебна проверка от Дирекция "ПМДТР" при Община Бургас, след постъпване на заявленията  
           Списъците с предложените пасища и мери - общинска собственост са на разположение на заинтересованите в Община Бургас, ул. Александровска" № 26, Дирекция  "Управление на общинската собственост", ет. 2, стая № 201 и в кметствата.


КРАЕН СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ : 01.03.2010 г


          За информация: Община Бургас, ул. Александровска" № 26, Дирекция  "Управление на общинската собственост", ет. 2, стая № 201

Тел. 907-222 - П. Буйнова

 


свали като pdf разглеждания: 3563 последна промяна: 14:06:56, 09 февруари 2010