Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ за обект: Надлез над товарна Ж.П. гара – град Бургас, участък: бул. Проф. Якимов, в частта от индустриален ж.п. коловоз (пресичане на едно ниво

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ за обект: Надлез над товарна Ж.П. гара – град Бургас, участък: бул. Проф. Якимов, в частта от индустриален ж.п. коловоз (пресичане на едно ниво

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2012-0071
Публикувано на: понеделник, 27 август 2012
Валидно до: петък, 12 октомври 2012, 16:00

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ"

ДОКУМЕНТАЦИЯ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Изпълнение на строително монтажни работи /СМР/ за обект: Надлез над товарна Ж.П. гара - град Бургас, участък: бул. Проф. Якимов, в частта от индустриален ж.п. коловоз (пресичане на едно ниво) до ул. Крайезерна, с пътен възел при пресичането  на ул. Одрин, естакада над ул. Одрин и ж.п. коловози и временна пътна връзка (непълен възел) с ул. Крайезерна" - втори и трети етап"

Бургас, 2012 г.

Документацията за участие може да бъде получена в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26; всеки работен ден от 09:00 до 16:00 ч. срещу представен документ за платени 10 (десет) лв. с вкл. ДДС в касата на общината или по банкова сметка на Община Бургас BG 08 SOMB 9130 84 24151744, BIC код : SOMBBGSF, код за вид плащане: 447 000 (след справка със счетоводството). При поискване от заинтересованото лице Възложителят не може да откаже изпращането на документацията за сметка на лицето отправило искането.

Документацията се купува до 02.10.2012 г.

Оферти се подават до 12.10.2012 г., 16:00 часа

Офертите ще бъдат отворени на 15.10.2012 г. от 14:00 часаЗа детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2012-0071

свали като pdf разглеждания: 3699 последна промяна: 13:27:03, 28 август 2012