С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:„Приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Център за обществена подкрепа, предоставящ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:„Приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Център за обществена подкрепа, предоставящ

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2016-0014
Публикувано на: петък, 25 март 2016
Валидно до: петък, 25 март 2016, 09:48

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура.

На основание чл. 69а, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Приготвяне и доставка на храна за нуждите на децата по три обособени позиции, както следва: Обособена позиция 1: Център за обществена подкрепа, предоставящ услугата "Спешен прием" и услугата "Рехабилитация на деца с увреждания"; Обособена позиция 2: Дневен център за работа с деца на улицата; Обособена позиция 3: Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания № 1, 2, 3 и 4 и центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания № 1, 2, 3 и 4" , с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2016-0014

обявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 30.03.2016 г. (Сряда) от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 2,стая 208а. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участника в процедурата или техен упълномощен представител, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00797-2016-0014


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2016-0014

свали като pdf разглеждания: 3758 последна промяна: 10:03:38, 25 март 2016