Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на община Бургас“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Проектиране, изпълнение на строително – монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на община Бургас“

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2016-0061
Публикувано на: петък, 05 август 2016
Валидно до: сряда, 14 септември 2016, 17:00

                                                                                                Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 

                                                                                      Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 

за обществена поръчка, с предмет: "Проектиране, изпълнение на строително - монтажни работи, доставка и монтаж на подземни контейнери за разделно събиране на отпадъци на територията на община Бургас"

 

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Валерия Димитрова - ст.юрисконсулт Дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 276.

  Павлин Михов, Директор Дирекция "Околна среда", 056/ 907 405.

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2016-0061

свали като pdf разглеждания: 4989 последна промяна: 15:44:36, 08 септември 2016