Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови електрически автомобили за нуждите на Община Бургас“

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на нови електрически автомобили за нуждите на Община Бургас“

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2016-0063
Публикувано на: четвъртък, 18 август 2016
Валидно до: понеделник, 26 септември 2016, 17:15

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Доставка на нови електрически автомобили за нуждите на Община Бургас"

 

гр. Бургас, 2016 г.

На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 26.09.2016 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 27.09.2016 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, Заседателната зала от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

По юридическата част: Анелия Ангелова - юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056  907 288.

По техническата част: Мариела Гъркова- гл.експерт "Европейски политики и програми" при Община Бургас- 056  907 430


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2016-0063

свали като pdf разглеждания: 5320 последна промяна: 14:52:59, 06 март 2017