Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: „Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0019
Публикувано на: вторник, 28 февруари 2017
Валидно до: четвъртък, 20 април 2017, 17:15

Обществена поръчка, чрез открита процедура, с предмет: "Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1: Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.457 по КК на гр. Бургас.
Обособена позиция 2: Ремонт и реконструкция на сградата на учебно-производствен комплекс "Младост" към Професионална гимназия по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров" - гр. Бургас."


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0019

свали като pdf разглеждания: 2729 последна промяна: 10:04:51, 23 май 2017