С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка и монтаж на мобилен лифт за басейн за осигуряване на достъпна среда и уреди за подводна рехабилитация“, с уникален номер в Регистъра по обществени

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка и монтаж на мобилен лифт за басейн за осигуряване на достъпна среда и уреди за подводна рехабилитация“, с уникален номер в Регистъра по обществени

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0005
Публикувано на: понеделник, 06 март 2017
Валидно до: четвъртък, 09 март 2017, 10:30

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка и монтаж на мобилен лифт за басейн за осигуряване на достъпна среда и уреди за подводна рехабилитация", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2017-0005, обявява, че ценовата оферта на допуснатият участник ще бъде отворена и оповестена на заседание, което ще се състои на 09.03.2017 г. (четвъртък) от 10:30 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,Заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.
Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- http://www.burgas.bg/bg/news/details/62/29493


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0005

свали като pdf разглеждания: 1080 последна промяна: 16:46:54, 17 март 2017