СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на формуляри за общинска администрация Бургас“

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на формуляри за общинска администрация Бургас“

Уникален номер в регистъра на АОП:9062067
Публикувано на: вторник, 07 март 2017
Валидно до: понеделник, 13 март 2017, 17:15

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 13.03.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 14.03.2017 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към профила на купувача: http://www.burgas.bg/bg/news/details/62/29662

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Анелия Ангелова- юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288.

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9062067

свали като pdf разглеждания: 1023 последна промяна: 14:13:31, 07 март 2017