Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка, монтаж/ инсталиране и поддъжка на допълнително оборудване за мониторинг на водите на територията на община Бургас в надграждане на същшествуваща дъждомерна с метеорологични сензори

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:„Доставка, монтаж/ инсталиране и поддъжка на допълнително оборудване за мониторинг на водите на територията на община Бургас в надграждане на същшествуваща дъждомерна с метеорологични сензори

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0022
Публикувано на: четвъртък, 16 март 2017
Валидно до: вторник, 18 април 2017, 17:15

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка, монтаж/ инсталиране и поддъжка на допълнително оборудване за мониторинг на водите на територията на община Бургас в надграждане на същшествуваща дъждомерна с метеорологични сензори по проект "Интегрирано управление на риска от наводнения в община Бургас", ДБФП N: Д- 34- 16/ 08. 04. 2015г. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП) 2009 - 2014, програма BG02 "Интегрирано управление на морските и вътрешни води".

 

лице за контакт:

Валерия Димитрова - 056 907 276


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0022

свали като pdf разглеждания: 1633 последна промяна: 15:26:20, 25 август 2017