С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне и оповестяване на ценови предложения, за обособени позиции 4, 5, 7 и 8, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на комуникационна свързаност и доставка на интернет за нуждите на

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне и оповестяване на ценови предложения, за обособени позиции 4, 5, 7 и 8, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Предоставяне на комуникационна свързаност и доставка на интернет за нуждите на

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2016-0099
Публикувано на: четвъртък, 16 март 2017
Валидно до: вторник, 21 март 2017, 14:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОТНОСНО: Отваряне и оповестяване на ценови предложения, за обособени позиции 4, 5, 7 и 8, в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Предоставяне на комуникационна свързаност и доставка на интернет за нуждите на общинска администрация на Община Бургас, Общински съвет, Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити (ВРБК) и "Бургасбус" ЕООД по обособени позиции:

Обособена позиция 1: Предоставяне на свързаност и интернет за общинска администрация и общински съвет.

Обособена позиция 2: Предоставяне на интернет за други общински институции.

Обособена позиция 3: Предоставяне на свързаност и интернет за Общински предприятия.

Обособена позиция 4: Предоставяне на интернет за Общински предприятия.

Обособена позиция 5: Предоставяне на интернет за социални заведения.

Обособена позиция 6: Предоставяне на свързаност за общински паркинги.

Обособена позиция 7: Предоставяне на свързаност за обекти от обществения транспорт.

Обособена позиция 8: Поддържане на система за обмен на данни от и до автобусите на "Бургасбус" ЕООД, изграждане и поддържане на Централизирана Система за връзка и отчитане с Национална Агенция Приходи, поддържане на предоставени от Възложителя кабелни трасета до 70 спирки от БРТ мрежата на градския транспорт за осигуряване на информация на пътниците в реално време за нуждите на "Бургасбус" ЕООД.", с публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС 2016/S 239-435838/10.12.2016 год., в РОП на 12.12.2016 г., с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00797-2016-0099. 

 На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с горепосочения предмет, обявява, че ценовите предложения за Обособена позиция 4: Предоставяне на интернет за Общински предприятия.

Обособена позиция 5: Предоставяне на интернет за социални заведения.

Обособена позиция 7: Предоставяне на свързаност за обекти от обществения транспорт и

Обособена позиция 8: Поддържане на система за обмен на данни от и до автобусите на "Бургасбус" ЕООД, изграждане и поддържане на Централизирана Система за връзка и отчитане с Национална Агенция Приходи, поддържане на предоставени от Възложителя кабелни трасета до 70 спирки от БРТ мрежата на градския транспорт за осигуряване на информация на пътниците в реално време за нуждите на "Бургасбус" ЕООД." ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 21.03.2017 год. /вторник/ от 14.00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, Заседателна зала.

Право да присъстват на отварянето на ценовите предложения имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2016-0099

свали като pdf разглеждания: 730 последна промяна: 17:16:27, 16 март 2017