С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0014
Публикувано на: четвъртък, 14 септември 2017
Валидно до: вторник, 19 септември 2017, 16:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка и монтаж на обзавеждане за професионални училища в гр. Бургас по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по електротехника и електроника "К. Фотинов".

Обособена позиция 2: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника.

Обособена позиция 3: Доставка и монтаж на обзавеждане за Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров"., с публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС 2017/S 041-074587/28.02.2017 год., в РОП на 27.02.2017 г., с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00797-2017-0014.

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с горепосочения предмет, обявява, че ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 19.09.2017 год. /вторник/ от 16.00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, Заседателна зала.

Право да присъстват на отварянето на ценовите предложения имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0014

свали като pdf разглеждания: 1006 последна промяна: 16:02:30, 14 септември 2017