СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на стратегия и повишаване на местния потенциал за прилагане на подхода ВОМР“ по проект №BG14MFOP001-4.001-0013 „Създаване на Местна инициати

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на стратегия и повишаване на местния потенциал за прилагане на подхода ВОМР“ по проект №BG14MFOP001-4.001-0013 „Създаване на Местна инициати

Уникален номер в регистъра на АОП:9068190
Публикувано на: сряда, 20 септември 2017
Валидно до: понеделник, 25 септември 2017, 17:15

 

СЪОБЩЕНИЕ за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на стратегия  и повишаване на местния потенциал за прилагане на подхода ВОМР" по проект №BG14MFOP001-4.001-0013 "Създаване на Местна инициативна рибарска група /МИРГ/ на територията на Община Бургас и Община Камено" по Програма за морско дело и рибарство 2014 - 2020 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 25.09.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 26.09.2017 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/32266

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лица за контакт:

По юридическата част: Анелия Ангелова- Юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288.

По техническата част:

Мариела Гъркова- Гл. експерт в Дирекция " ЕПП" -056/ 907-430

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9068190

свали като pdf разглеждания: 1074 последна промяна: 09:28:40, 20 септември 2017