Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на водопроводна мрежа за минерална вода, в. з. Минерални бани, гр. Бургас, общ. Бургас“

Съобщение за публикувано Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, относно обществена поръчка с предмет: „Изграждане на водопроводна мрежа за минерална вода, в. з. Минерални бани, гр. Бургас, общ. Бургас“

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0036
Публикувано на: четвъртък, 28 септември 2017
Валидно до: четвъртък, 19 октомври 2017, 17:15

Община Бургас извършва промяна на основание чл. 100, ал. 6 от ЗОП, поради разминаване на срока за изпълнение на поръчката, посочен в Документацията за обществена поръчка и Обявлението за поръчка, с предмет: "Изграждане на водопроводна мрежа за минерална вода, в. з. Минерални бани, гр. Бургас, общ. Бургас", а именно: в Документацията е посочен срок за изпълнение на поръчката - 130 календарни дни, а в Обявлението - 150 календарни дни.

На основание чл. 100, ал. 7, т. 1 от ЗОП, Възложителят удължава обявените срокове в процедурата, както следва:

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 19.10.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 20.10.2017 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL): http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/31478.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

По юридическата част:

056/904 242 - Даниела Георгиева - Гл. юрисконсулт "Обществени поръчки"

По техническата част:

056/907 430 - Мариела Гъркова - Главен експерт "Европейски политики и програми"


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0036

свали като pdf разглеждания: 1459 последна промяна: 15:17:41, 28 септември 2017