Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:„Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет:„Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0041
Публикувано на: вторник, 24 октомври 2017
Валидно до: сряда, 15 ноември 2017, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Доставка на облекло и обувки за нуждите на Община Бургас по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1:"Доставка на униформено облекло и лични предпазни средства за нуждите на ОП "Транспорт" ;

Обособена позиция № 2:"Доставка на обувки за нуждите на ОП "Транспорт";

Обособена позиция № 3: "Доставка на униформено облекло за нуждите на ОП "Спортни имоти";

Обособена позиция № 4: "Доставка на обувки за нуждите на ОП "Спортни имоти";

Обособена позиция № 5: "Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел "Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда", Дирекция "Околна среда" при Община Бургас;

Обособена позиция № 6: "Доставка на обувки за нуждите на Отдел "Контрол и административнонаказателна дейност по опазване на околната среда", Дирекция "Околна среда" при Община Бургас

Обособена позиция № 7: "Доставка на униформено облекло за нуждите на Отдел "Общофункционален контрол", Дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност" при Община Бургас;

Обособена позиция № 8: "Доставка на обувки за нуждите на Отдел "Общофункционален контрол", Дирекция "Управление при кризи, обществен ред и сигурност" при Община Бургас;

Обособена позиция № 9: "Доставка на работно облекло и предпазни средства за нуждите на ОП "Чистота еко";

Обособена позиция № 10: "Доставка на обувки за нуждите на ОП "Чистота еко";

Обособена позиция № 11: "Доставка на униформено облекло за нуждите на Духов оркестър при ОП "Летен театър, фестивали и концерти";

Обособена позиция № 12: "Доставка на специализирано медицинско облекло и обувки за здравни медиатори"

 

гр. Бургас, 2017 г.

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 15.11.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 16.11.2017 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Анелия Ангелова- Юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288.

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"-  

https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/33035

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0041

свали като pdf разглеждания: 1528 последна промяна: 13:19:15, 31 януари 2018