С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на „ЦДГ №4 „Калинка“ кв.Рудник, изграждане на филиал кв.Черно море“, в УПИ II, кв.113 по плана на кв. Черно море

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Определяне на изпълнител за строителство на „ЦДГ №4 „Калинка“ кв.Рудник, изграждане на филиал кв.Черно море“, в УПИ II, кв.113 по плана на кв. Черно море

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0026
Публикувано на: сряда, 11 октомври 2017
Валидно до: понеделник, 16 октомври 2017, 11:00

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Определяне на изпълнител за строителство на  "ЦДГ №4  "Калинка" кв.Рудник, изграждане на филиал кв.Черно море", в УПИ II, кв.113 по плана на кв. Черно море - гр.Бургас и изграждане на довеждащия водопровод по одобрен проект "Уличен водопровод от о.т.426 до УПИ II, кв.113 по плана на кв. Черно море - гр.Бургас", обявена с Решение № 1029/02.05.2017г. на Йорданка Бенова-Ананиева- Заместник-кмет при Община Бургас, публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС № 2017/S 086-167210 от 04.05.2017 г., в РОП под № 00797-2017-0026.

 

 

Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 16.10.2017 г. (Понеделник) от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1,зала 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

 Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/news/details/62/30631

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0026

свали като pdf разглеждания: 1320 последна промяна: 11:44:51, 11 октомври 2017