Възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции, каккто следва: №1. Месо, риба и месни продукти, №2. Мляко и млечни прод

Възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции, каккто следва: №1. Месо, риба и месни продукти, №2. Мляко и млечни прод

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0045
Публикувано на: петък, 10 ноември 2017
Валидно до: понеделник, 18 декември 2017, 17:15

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на Община Бургас по обособени позиции, каккто следва: №1. Месо, риба и месни продукти, №2. Мляко и млечни продукти, №3. Плодове и зеленчуци, №4. Консерви - плодови и зеленчукови и други хранителни продукти, №5 Пакетирани стоки и подправки, №6. Хляб и хлебни изделия".

 

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 18.12.2017 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 19.12.2017 г. от 10:00 ч. в сградата на Община Бургас, Заседателната зала от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

По юридическата част:

056/907288 - Гергана Стоянова - ст. юрисконсулт "Обществени поръчки"

По техническата част:

056/841729 - Инж. Янка Маркова - Гл. експерт, Дирекция  ОДВ,  при Община Бургас

 

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"-  https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/33467

 

 

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0045

свали като pdf разглеждания: 1950 последна промяна: 09:22:23, 08 октомври 2018