С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0027
Публикувано на: вторник, 07 ноември 2017
Валидно до: понеделник, 13 ноември 2017, 14:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: Изпълнение на СМР по одобрени технически инвестиционни и работни инвестиционни проекти по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Реконструкция, преустройство и пристройка за физкултурен салон на сградата на професионална гимназия по транспорт, УПИ VIII, кв. 47 по плана на к-с "Лазур", ПИ с идентификатор 07079.607.457 по КК на гр. Бургас.

Обособена позиция 2: Ремонт и реконструкция на сградата на учебно-производствен комплекс "Младост" към Професионална гимназия по туризъм "Проф. Д-р Асен Златаров" - гр. Бургас.", с публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС 2017/S 090-176049/11.05.2017 год., в РОП на 11.05.2017 г., с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00797-2017-0027.

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с горепосочения предмет, обявява, че ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 13.11.2017 год. /понеделник/ от 14.00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, Заседателна зала.

Право да присъстват на отварянето на ценовите предложения имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0027

свали като pdf разглеждания: 1030 последна промяна: 16:46:34, 07 ноември 2017