Възлагане на обществена поръчка, чрез покана до определени лица, с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следния обект: „Захранващ водопровод, обслужващ път и съоръжения по него до УПИ I-312, м. „Локвата“ /бивша м. Гьол бо

Възлагане на обществена поръчка, чрез покана до определени лица, с предмет: „Упражняване на авторски надзор по време на строителството на следния обект: „Захранващ водопровод, обслужващ път и съоръжения по него до УПИ I-312, м. „Локвата“ /бивша м. Гьол бо

Публикувано на: четвъртък, 09 ноември 2017
Валидно до: четвъртък, 09 ноември 2017, 09:54

ОБЩИНА БУРГАС

На основание чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 162 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 3, ал. 1, т.8 от Закон за авторското право и сродните му права, във връзка с чл. 12, ал. 1 и поради стартиране изпълнението на обект: "КПС в УПИ I-312, м. "Локвата"/бивша м. Гьол Бою"/ в землището на кв. Рудник, гр. Бургас и тласкател до изливна РШ пред ПСОВ "Ветрен", в едно със Захранващ водопровод, обслужващ път и съоръжения по него до УПИ I-312, м. "Локвата"/бивша м. Гьол бою"/ в землището на кв. Рудник, гр. Бургас", е изпратена покана за представяне на оферта до изпълнителя на техническия инвестиционен проект, относно: "Захранващ водопровод, обслужващ път и съоръжения по него до УПИ I-312, м. "Локвата" /бивша м. Гьол бою"/ в землището на кв. Рудник, гр. Бургас".

Офертата ще бъде отворена и оповестена на 17.11.2017 г. от 14:00 ч. в сградата на Община Бургас, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26, ет. 2, стая 207 от Комисия, назначена от Възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, гр. Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

По юридическата част:

056/904 242 - Даниела Георгиева - Гл. юрисконсулт "Обществени поръчки"

По техническата част:

056/898 738; 056/907 458 - Елена Иванова - Главен експерт "Инв. Проекти"


Електронна преписка


свали като pdf разглеждания: 1256 последна промяна: 16:39:18, 21 ноември 2017