ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 79, АЛ1,Т.4 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ЦСРИ, ГР. БУРГАС, УЛ. САН СТЕФАНО, 32“ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ

ПРОЦЕДУРА НА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ, ПО РЕДА НА ЧЛ. 79, АЛ1,Т.4 ОТ ЗОП, С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНА СРЕДА ЗА ЦСРИ, ГР. БУРГАС, УЛ. САН СТЕФАНО, 32“ ПО ПРОЕКТ „ПОДОБРЯВАНЕ

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0047
Публикувано на: вторник, 14 ноември 2017
Валидно до: петък, 17 ноември 2017, 17:15

 

Процедура на договаряне без предварително обявление, по реда на чл. 79, ал1,т.4 от ЗОП, с предмет:  "Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване за осигуряване на достъпна среда за ЦСРИ, гр. Бургас, ул. Сан Стефано, 32" по проект "Подобряване на материалната база на социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция", съвместна дейност между фонд "Социална закрила" към Министерството на труда и социалната политика на Република България и Община Бургас, съгласно договор№ РД04-22/24.03.2017г.

 

 Лице за контакт:

Анелия Ангелова - 056/907-288 /Юрисконсулт в Дирекция "ОП"/

 


Електронна преписка

  • file Решение
    Номер: 00797-2017-0047_
    Дата: 16:00:08, 14 ноември 2017


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0047

свали като pdf разглеждания: 76 последна промяна: 16:00:49, 14 ноември 2017