Възлагане на обществена поръчка чрез Обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет: ”Доставка на материали и консумативи за ОП ,,Общинско социално предприятие за традиционни занаяти „Морски знаци”.

Възлагане на обществена поръчка чрез Обява по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, с предмет: ”Доставка на материали и консумативи за ОП ,,Общинско социално предприятие за традиционни занаяти „Морски знаци”.

Уникален номер в регистъра на АОП:9076196
Публикувано на: четвъртък, 17 май 2018
Валидно до: петък, 25 май 2018, 17:15

 

 ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

 Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

"Доставка на материали и консумативи за ОП ,,Общинско социално предприятие  за традиционни занаяти "Морски знаци".

гр. Бургас, 2018 г.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 25.05.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 28.05.2018 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

 

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:

Иванка Баева - юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки", при Община Бургас - 056 / 907 276.

Ваня Петрова - директор на ОП "ОСП ТЗ Морски знаци - 0885/985 691

 

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 9076196

свали като pdf разглеждания: 1769 последна промяна: 16:13:22, 12 юни 2018