Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на събития по проекти на Община Бургас, които се финансират със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на събития по проекти на Община Бургас, които се финансират със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0053
Публикувано на: понеделник, 18 декември 2017
Валидно до: понеделник, 22 януари 2018, 17:15

Дирекция

"ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я

 за обществена поръчка, с предмет:

       "Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на събития по проекти на Община Бургас, които се финансират със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти"

гр. Бургас, 2017 г.

 

ВАЖНО!!! На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл.35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.

Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17:15 ч. на 22.01.2018 г. на адреса на Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.

Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 23.01.2018 г. от 09:30 ч. в сградата на Община Бургас, от комисия, назначена от възложителя.

На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Данни за Възложителя:

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лице за контакт:

По юридическата част:

Даниела Георгиева - Главен юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056/907 242;

По техническата част:

Веселина Димитрова - Главен експерт в отдел "Инвестиционни проекти" при Община Бургас - 056/898 430;

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0053

свали като pdf разглеждания: 1465 последна промяна: 17:23:33, 05 февруари 2018