С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, по

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Определяне на изпълнител за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, по

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0031
Публикувано на: вторник, 09 януари 2018
Валидно до: петък, 12 януари 2018, 11:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Определяне на изпълнител за извършване на дейности по строителство, ремонт и поддържане на улиците, /в т.ч. участъците от РПМ, попадащи в регулацията на ЦАУ "ОСВОБОЖДЕНИЕ" - Община Бургас, пътни платна за главно движение, разделителни ивици между платната за главно движение, платна за местно движение, /локални платна/, разделителни ивици между платната за главното и местното движение, велосипедни алеи и тротоари/ и общинските пътища с техните съоръжения на територията на Община Бургас в Център за административни услуги "ОСВОБОЖДЕНИЕ", включваща територията на: ж.к."Славейков", кв.Лозово, кв.Ветрен, кв.Банево, в.з."Минерални бани", с.Миролюбово, и с. Изворище", с публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС 2017/S 127-258438/06.07.2017 год., в РОП на 06.07.2017 г., с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00797-2017-0031.

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с горепосочения предмет, обявява, че Ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 12.01.2018 год. (петък) от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, Заседателна зала.

Право да присъстват на отварянето на ценовите предложения имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0031

свали като pdf разглеждания: 1411 последна промяна: 19:59:15, 09 януари 2018