Съобщение относно отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“.

Съобщение относно отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за професионална гимназия по туризъм „Проф. д-р Асен Златаров“.

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0042
Публикувано на: четвъртък, 01 февруари 2018
Валидно до: вторник, 06 февруари 2018, 15:00

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОТНОСНО: Отваряне на ценови предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Доставка и монтаж на кухненско оборудване за професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров", с публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС 2017/S 210-435829 от 02.11.2017 г., в РОП на 01.11.2017 г., с уникален номер в Регистъра на обществените поръчки 00797-2017-0042.

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане, оценяване и класиране на офертите за участие в обществена поръчка с горепосочения предмет, обявява, че ценовите предложения на участниците ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 06.02.2018 год. /вторник/ от 15.00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, Заседателна зала.

Право да присъстват на отварянето на ценовите предложения имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0042

свали като pdf разглеждания: 982 последна промяна: 14:19:31, 01 февруари 2018