ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0008
Публикувано на: сряда, 28 февруари 2018
Валидно до: сряда, 04 април 2018, 17:15

 

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:

Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на събития по проекти на Община Бургас, които се финансират със средства на Община Бургас и от външни финансови инструменти.

 

Указания за представяне на ЕЕДОП:

ВАЖНО!!! В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки във връзка с § 29, т. 5, б. "а" от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, считано от 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Участниците задължително представят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Към настоящата документация са приложени два формата на еЕЕДОП - PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърна обработка).

Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП за настоящата обществена поръчка, чрез осигурената от Европейската комисия безплатна услуга. Системата е достъпна чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd

За попълване на ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания:

1) Изтеглете предоставения от Възложителя "espd-response" файл и го съхранете на компютъра си;

2) Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОП и изберете български език;

3) В долната част на отворилата се страница, под въпроса "Вие сте?" маркирайте отговор "Икономически оператор";

4) В новопоявилото се поле "Искате да:" маркирайте "заредите файл ЕЕДОП" ;

5) В новопоявилото се поле "Качите документ" натиснете бутона "Избор на файл" и изберете файла, който е бил запаметен, формат espd-response.xml;

6) В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашето предприятие и натиснете бутона "Напред";

7) Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След попълване на всички раздели, на последната страница ще се появи опция "Преглед", чрез която се преглежда попълненият файл;

8) След зареждане на целия файл еЕЕДОП, натиснете бутона "Изтегляне като" и съхранете двете опции на файла на компютъра си, за да може да се редактира повторно, ако е необходимо;

9) Изтегленият файл се подписва електронно от всички лица по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. Подписаният ЕЕДОП се представя на оптичен носител. Форматът, в който ще се представи ЕЕДОП, не следва да позволява редакция на неговото съдържание.

Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242

 

Лице за контакт:

Веселина Димитрова - гл. експерт "Инвестиционни проекти", в Дирекция ЕПП.

 

Линк към съобщение относно отваряне и оповестяване на ценовите оферти обявено в Профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/34380

 

 

 

 


Електронна преписка


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0008

свали като pdf разглеждания: 1739 последна промяна: 14:57:05, 12 декември 2018