С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на фабрично нови лекотоварни автомобили и гаранционното им обслужване за нуждите на специализирани звена към ресор „Здравеопазване, социални дейно

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: „Доставка на фабрично нови лекотоварни автомобили и гаранционното им обслужване за нуждите на специализирани звена към ресор „Здравеопазване, социални дейно

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0052
Публикувано на: вторник, 27 февруари 2018
Валидно до: петък, 02 март 2018, 11:00

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Доставка на фабрично нови лекотоварни автомобили и гаранционното им обслужване за нуждите на специализирани звена към ресор "Здравеопазване, социални дейности и спорт" при Община Бургас по 3 обособени позиции:

 ОП1 - Автомобил тип микробус 5+1 - за превоз на служители и разнос на храна, за нуждите на Детска кухня;

ОП2 - Автомобил тип пътнически ван  4+1 места - за нуждите на Домашен социален патронаж;

ОП3 - Автомобил тип пътнически ван 6+1места, за нуждите Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови", Решение № 3493/14.12.2017г. на д-р Лорис Мануелян- Заместник-кмет при Община Бургас, публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС № 2017/S 243-505614 от 19.12.2018г., в РОП под № 00797-2017-0052.

 

 

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Доставка на фабрично нови лекотоварни автомобили и гаранционното им обслужване за нуждите на специализирани звена към ресор "Здравеопазване, социални дейности и спорт" при Община Бургас по 3 обособени позиции:

 ОП1 - Автомобил тип микробус 5+1 - за превоз на служители и разнос на храна, за нуждите на Детска кухня;

ОП2 - Автомобил тип пътнически ван  4+1 места - за нуждите на Домашен социален патронаж;

ОП3 - Автомобил тип пътнически ван 6+1места, за нуждите Дом за стари хора "Цвета и Анка Върбанови", Решение № 3493/14.12.2017г. на д-р Лорис Мануелян- Заместник-кмет при Община Бургас, публикувано обявление в "Официален вестник" на ЕС № 2017/S 243-505614 от 19.12.2018г., в РОП под № 00797-2017-0052.

 

Oбявява, че ценовите оферти на допуснатите участници ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 02.03.2018г. (Петък) от 11:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1, етаж 3, Заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

 Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/32841

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0052

свали като pdf разглеждания: 2906 последна промяна: 16:25:24, 27 февруари 2018