С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец - зона Хижи - І етап, включително КПС 4".

С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне на ценовите предложения в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет: "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец - зона Хижи - І етап, включително КПС 4".

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2017-0049
Публикувано на: вторник, 27 февруари 2018
Валидно до: петък, 02 март 2018, 14:00

ОБЩИНА БУРГАС

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за извършване на подбор на участниците, разглеждане и оценка на офертите, подадени за участие в обществена поръчка с предмет: "Водоснабдяване и канализация на Лесопарк Росенец - зона Хижи - І етап, включително КПС 4", открита с Решение №  3239 от 17.11.2017 г. на инж. Чанка Коралска - Заместник кмет при Община Бургас, съгласно Заповед № 1190/04.05.2016 г. на Димитър Николов - Кмет на Община Бургас и Обявление за поръчка, публикувано в "Официален вестник" на ЕС № 2017/S 223-463014 от 21.11.2017 г., в РОП под № 00797-2017-0049, ОБЯВЯВА че ценовите предложения на участниците, ще бъдат отворени и оповестени на заседание, което ще се състои на 02.03.2018 год. (петък) от 14:00 часа, в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, Заседателна зала.

Право да присъстват на отварянето на ценовите предложения имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2017-0049

свали като pdf разглеждания: 985 последна промяна: 16:58:49, 27 февруари 2018