С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покри

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покри

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0002
Публикувано на: понеделник, 12 март 2018
Валидно до: четвъртък, 15 март 2018, 10:00

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна клетъчна мрежа, по стандарт GSM, с национално покритие, от лицензиран оператор, съобразно нуждите на Община Бургас и второстепенни разпоредители с бюджети", с уникален номер в Регистъра по обществените поръчки 00797-2018-0002, обявява, че ценовата оферта на допуснатия участник ще бъде отворена и оповестена на заседание, което ще се състои на 15.03.2018 г. (четвъртък) от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26, етаж 1, Заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача- http://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/33481   

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0002

свали като pdf разглеждания: 989 последна промяна: 12:27:23, 12 март 2018