С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:

Уникален номер в регистъра на АОП:00797-2018-0003
Публикувано на: вторник, 13 март 2018
Валидно до: петък, 16 март 2018, 10:00

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е относно отваряне и оповестяване на ценови оферти в открита процедура, с предмет:

"Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на Европейски морски ден и съпътстващи събития в град Бургас по 2 обособени позиции:

ОП1: Организация, управление и логистика при провеждането на събитие "Европейски морски ден" и съпътстващи събития;

ОП2: Кетъринг за събитие "Европейски морски ден"

 

 

 

 

На основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), Комисията за провеждане на открита процедура, с предмет: "Предоставяне на услуги по организиране и провеждане на Европейски морски ден и съпътстващи събития в град Бургас по 2 обособени позиции: ОП1: Организация, управление и логистика при провеждането на събитие "Европейски морски ден" и съпътстващи събития; ОП2: Кетъринг за събитие "Европейски морски ден" обявява, че ценовата оферта на допуснатия участник по Обособена позиция 1 ще бъде отворена и оповестена на заседание, което ще се състои на 16.03.2018 г. (петък) от 10:00 часа в сградата на Община Бургас, ул. "Климент Охридски" № 3, етаж 1, Заседателна зала. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

 

Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

 

Линк към обществената поръчка, обявена в Профила на купувача: https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/33554

 

 


За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП: 00797-2018-0003

свали като pdf разглеждания: 963 последна промяна: 16:38:37, 13 март 2018